top of page
באנר.jpg

תקנון אליפות אשכול בשש בש.

לפני התחרות

 כל משחק יחל בשעה שנקבעה לו. הטורניר יתקיים בקיבוץ חולית ועל כל השחקנים להגיע בזמן. היה ולא הגיע שחקן בזמן למועד המשחק יפסיד טכני.

 

כללי תחרות

ההשתתפות הינה מגיל 16 ומעלה.

כל יריב  יתמודד בשיטת הטוב מחמש משחקונים או עד חמש .

ניצחון רגיל שווה נקודה אחת; ניצחון במארס שווה שתי נקודות.

מודל התחרות תלוי משתתפים  וישוחק בשיטת הבתים והעפלה לשמינית, רבע חצי וגמר.

 

מהלך המשחק

משחק מתחיל בזריקת קובייה בודדת על ידי כל שחקן, לצידו הימני של הלוח שלפניו. הקובייה בעלת המספר הגבוה ביותר מעניקה לזורק את זכות הפתיחה במשחק.

 

הקוביות ייזרקו אל הלוח רק לאחר שהיריב סיים את המהלך והרים מהלוח את הקוביות שברשותו. אם זרק המתמודד את הקוביות לפני שיריבו הרים את הקוביות שלו מהלוח, תיפסל הזריקה ותהיה זריקה חוזרת, לאחר שהיריב יסיים את המהלך וירים את הקוביות שלו מהלוח.

 

ביצע השחקן  מהלך מוטעה או שאינו חוקי, סיים והרים את הקוביות, לא יורשה לשנות את המהלך אלא אם דרש זאת היריב. לשם הבהרה: ביצע שחקן מהלך שגוי, אך איש מבין השניים לא זיהה מי ביצע את הטעות, המהלך ייחשב כחוקי, אלא אם דרש היריב את תיקון המהלך, מיד עם תום המהלך. במקרה  של דרישת תיקון, יחויב השחקן לשוב ולבצע את המהלך המתוקן, גם אם הרים את הקוביות.מה שנקרא נגעת נסעת.

 

במידה וניתן  יהיה לשחק רק מהלך אחד, אזי חובה לשחק את המספר הגבוה מבין שתי הקוביות.

 

אסור להרים את אבני המשחק מהלוח, למעט האבנים המוכות(הנאכלות). על השחקנים להחליף את האבנים המוכות על הלוח, תוך כדי המהלך.

 

מותר להכות אבן ולהמשיך את המהלך עם האבן המכה.

 

ברגע שהוכתה אבן, על השחקן המכה להוציאה מהמשחק ולהניח אותה על הפאנל המרכזי.

 

  על השחקן לגעת פיזית, באמצעות האבן המכה, באבן אותה הוא החליט להכות.

 

  האבנים המוכות ירוכזו על הפאנל המרכזי, שבאמצע הלוח.

 

  במידה ונעשה המהלך אשר בו הייתה אמורה להיות מוכה אבן משחק של היריב, אך אבן זו לא הוכתה פיזית והשחקן המשיך עם האבן המכה למיקומה הסופי – לא ניתן יהיה לחזור ולהוציא את האבן המוכה.

 

  גם במקרה שאחד המתמודדים נשאר עם ארבע עשר אבנים, המנצח במארס יקבל שני נקודות.

 ביצע השחקן מהלך מוטעה או שאינו חוקי, סיים והרים את הקוביות, לא יורשה לשנות את המהלך, אלא אם דרש זאת היריב, מיד עם תום המהלך. במקרה של דרישת תיקון, יחויב השחקן לשוב ולבצע את המהלך המתוקן, גם אם הרים את הקוביות.

 

כללי התנהגות

השחקנים מחויבים להתנהגות הולמת.

 

מנהל התחרות יהיה רשאי להרחיק מהתחרות שחקן, אשר התנהגותו תהיה בלתי הולמת או בלתי ספורטיבית.

 

פסיקתו של מנהל התחרות תהיה סופית, בכל דבר ועניין ואין עליה עוררין.

ההרשמה לטורניר נעשית בקישור ההרשמה לחוגי אשכול בדמי השתתפות של 25 ש"ח.

הטורניר יתקיים בקיבוץ חולית והכניסה מותרת למשתתפי הטורניר בלבד. 

הכרת המשחקים תיעשה במקום באמצעות חלוקת מספרים לכל המשתתפים ואז מתחילים את הטורניר בשיטת נוק אאוט.

bottom of page